Projectes finançats - Xocolatada Solidaria

Projectes finançats

 

Hospital Sant Joan de Déu

Des de l’any 2003 la Fundació Sant Joan de Déu integra el grup d’investigació del càncer del desenvolupament, més conegut com càncer infantil, amb l’objectiu d’estudiar el càncer que afecta a nens i joves adults.

Gràcies a aquest grup d’investigació, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona poden oferir totes les tècniques de diagnòstic molecular i de pronòstic de la malaltia pels seus pacients, al temps que treballen en el desenvolupament de noves teràpies, més efectives i menys agressives per als nens i nenes que pateixen càncer.

Gràcies a la iniciativa de la Xocolatada Solidària, ja s’han finançat els següents projectes:

Xocolatada Solidària 2019

864 Xocolatades = 400.717€, destinats a:

60.717€ per a la nova unitat (i pionera a Espanya) d’oncologia pediàtrica integrativa, l’objectiu de la qual és poder aplicar teràpies alternatives complementàries d’una manera rigorosa i segura per als pacients, així com generar coneixement i evidencia científica sobre la efectivitat d’aquests programes, fent especial èmfasi en la nutrició, l’acupuntura i d’altres programes de suport emocional.

85.000€ per a Leucèmies, amb el projecte de ‘Implementació de tècniques d’alta sensibilitat per a millorar la detecció de la malaltia residual mínima en la leucèmia aguda limfoblàstica pediàtrica’ liderat per la Dra. Mireia Camós, l’objectiu principal del qual és homogeneïtzar el seguiment de tots els pacients afectats per aquesta malaltia  a Espanya, i assentar les bases per a que el nostre país pugui formar part del protocol internacional ALL Together en l’any 2020.

85.000€ per a un nou projecte de Desenvolupament de noves teràpies,Teràpia de combinació per revertir la resistència farmacològica dels tumors sòlids” dirigit pel Dr. Ángel Montero (en col·laboració amb el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia), per conèixer millor els mecanismes d’actuació d’un determinat fàrmac  (abraxane) que ha resultat efectiu en models animals de certs tipus de tumors sòlids i intentar incrementar la seva efectivitat.

85.000€ per al grup de Sarcomes, liderat pel Dr. Jaume Mora, en diferents projectes que ja estan en curs com el del Sarcoma d’Ewing, i a iniciar dues noves línies d’investigació en osteosarcoma, en col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica a Barcelona i al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

85.000€ per al grup d’Identificadors de noves dianes terapèutiques i teràpia de precisió, dirigit per la Dra. Cinzia Lavarino,  orientat a trobar marcadors que permetin pronosticar millor la resposta als tractaments, així com identificar quins pacients poden ser candidats a determinades teràpies molt específiques. Són projectes molt transversals que poden aplicar-se a diferents tipus de tumors.

Xocolatada Solidària 2018

319 Xocolatades = 158.300€, destinats a:

48.000€ per a l’adquisició d’un nou equipament (sistema de PCR quantitativa en temps real) que permet detectar, caracteritzar i quantificar de forma precisa y ràpida molècules d’interès (DNA o RNA) presents en els tumors. La PCR quantitativa representa una de les tècniques de laboratori més importants i més utilitzades tant en l’àmbit de projectes de recerca como per a les aplicacions diagnòstiques realitzades en el Laboratori de Tumors del Desenvolupament.

110.300€ per al finançament parcial d’un projecte d’investigació de teràpies de precisió, l’objectiu del qual és poder oferir un tractament alternatiu a nens i nenes en situació de recaiguda o fracàs del tractament estàndard.