Projectes finançats - Xocolatada Solidaria

Projectes finançats

 

Hospital Sant Joan de Déu

Des de l’any 2003 la Fundació Sant Joan de Déu integra el grup d’investigació del càncer del desenvolupament, més conegut com càncer infantil, amb l’objectiu d’estudiar el càncer que afecta a nens i joves adults.

Gràcies a aquest grup d’investigació, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona poden oferir totes les tècniques de diagnòstic molecular i de pronòstic de la malaltia pels seus pacients, al temps que treballen en el desenvolupament de noves teràpies, més efectives i menys agressives per als nens i nenes que pateixen càncer.

Gràcies a la iniciativa de la Xocolatada Solidària, ja s’han finançat els següents projectes:

Xocolatada Solidària 2022

El mes de juny de 2022 s’inaugura l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre oncològic pediàtric de l’Hospital Sant Joan de Déu, que permetrà atendre més petits valents i investigar més com millorar tractaments i trobar noves cures per aquells que, encara avui, no aconsegueixen superar la malaltia.

Per tot això, els 265.666€ recaptats en la 5a Xocolatada Solidària es destinaran a:

  • L’ampliació de l’actual laboratori de recerca del càncer infantil, permetent l’adquisició de nou equipament, com una Plataforma de PCR Digital completa per al diagnòstic de precisió, dues cabines de seguretat i dues incubadores de CO2 per a la sala de cultius.
  • Finançar, en part, la Unitat d’Oncologia Pediàtrica Integrativa, que ofereix tractaments complementaris pel benestar dels pacients durant i després del tractament.

Descarrega la Memòria 2022

Xocolatada Solidària 2021

Dels 202.490 € recaptats en la 4a Xocolatada Solidària 2021, 152.490 € es destinaran a reforçar l’estructura de base i els grans projectes transversals del laboratori, que donen solidesa i servei a totes les línies de recerca.

D’una banda, a nivell de projectes transversals, es reforçarà:

  • El diagnòstic molecular avançat: la base del diagnòstic/pronòstic acurat, i cada cop més precís, permet poder afinar més en la caracterització de cadascun dels tumors dels pacients i poder oferir-los el tractament més adequat i personalitzat en cada cas.Aquest servei ha aconseguit les acreditacions de qualitat més exigents i necessàries per poder-se oferir a pacients d’altres centres d’Espanya i internacionals.
  • El programa POP (Oncologia de Precisió en Pediatria): El POP té com a objectiu dissenyar un pla terapèutic per als pacients amb tumors resistents als tractaments convencionals i amb opcions curatives molt limitades amb els tractaments estàndard. El POP consisteix en dissenyar un nou pla terapèutic, a mida per a cada pacient, més eficaç i selectiu per a les cèl·lules tumorals, basat en la informació genètica generada a partir de l’estudi molecular del tumor en el moment de la recaiguda i la valoració preclínica, en un model animal, de fàrmacs dirigits a dianes terapèutiques biològicament rellevants.Aquest servei també es pot oferir a pacients d’altres centres d’Espanya i internacionals.

 

D’altra banda, l’estructura del laboratori, que dona recolzament al treball de tots els grups de recerca, es reforçarà amb la incorporació de 2 professionals:

  • Un coordinador del laboratori: fent tasques d’harmonització de tots els programes de seguretat laboral; economia de les despeses de tots els grups; atenció al manteniment dels equipaments i infraestructures; i formació en els procediments bàsics pel funcionament coordinat de tots els estudiants i doctors que treballen al nostre grup, avui més de 45.
  • Un tècnic addicional per la gestió i manteniment del biobanc de tumors pediàtrics, que conté més de 3.000 mostres, i que és un dels més rellevants a nivell mundial i un dels pilars més importants del laboratori de Sant Joan de Déu. Fent tasques d’incorporació de noves mostres; gestió de les dades; conservació adequada; i distribució de tots els teixits entre els investigadors i els col·laboradors que les necessiten pel seus treballs de recerca.

 

50.000 € es destinaran a la Unitat d’Oncologia Pediàtrica Integrativa (UOPI), pionera a Espanya des del 2019, i que té per objectius:

  • Millorar la qualitat de vida i el benestar físic i emocional del pacient oncològic
  • Reduir les toxicitats dels tractaments oncològics
  • Millorar l’adherència al tractament

Tot això, integrant dins el seu pla terapèutic, de forma controlada, des del rigor científic i amb criteri mèdic, tractaments complementaris com: la nutrició oncològica, l’acupuntura pediàtrica, els olis essencials, la reflexoteràpia i el massatge oncològic, basant-se en l’experiència en Oncologia Pediàtrica Integrativa dels millors hospitals de referència als EEUU.

Descarrega la Memòria 2021

Xocolatada Solidària 2020

1.117 xocolatades = 452.314€, destinats a:

80.000€ per al grup de recerca de Sarcomes. El projecte es va iniciar fa 6 anys i ha culminat en la publicació més rellevant del grup (ScienceAdvances 2020, in review) pel descobriment d’un nou mecanisme en la tumorigènesi inicial del sarcoma d’Ewing.

80.000€ per a Teràpia amb nous fàrmacs en DIPG, que permetran continuar amb aquest projecte, dirigit pel Dr. Ángel Montero Carcaboso i en col·laboració amb diversos centres internacionals.

80.000€ per al programa de Precisió i Medicina Personalitzada, que dirigit per la Dra. Cinzia Lavarino, continuarà i ampliarà el programa ja en curs, que integra estudis moleculars per determinar les vies actives en la progressió tumoral per a la identificació de dianes terapèutiques especifiques per a cada tumor, que permeten que pugui abordar-se farmacològicament i trobar assajos clínics disponibles per a aquells pacients per als quals els protocols estàndards no funcionen.

80.000€ per al projecte d’Implementació de tècniques d’alta sensibilitat per millorar la detecció de la malaltia residual mínima en la leucèmia limfoblàstica aguda pediàtrica, que proposa l’ús de noves metodologies que millorin la caracterització genètica de la leucèmia que presenta cada pacient i que permetin millorar el seguiment de la malaltia residual mínima (ERM) després d’iniciar el tractament.

108.000€ per a projectes de suport assistencial, essencials per a tolerar i superar molts efectes secundaris deguts als tractaments, de qualsevol tipus de càncer infantil, com tumors cerebrals i del sistema nerviós, leucèmies, histiocitosi, osteosarcomes, etc.

9.000€ per a la compra d’un nou equip, una Cadena de purificació d’aigua de qualitat tipus II, que permetrà la producció i subministrament d’aquest tipus específic d’aigua (amb un grau de puresa dues vegades superior que l’aigua destil·lada) en el laboratori.

Descarrega la Memòria 2020

Xocolatada Solidària 2019

864 Xocolatades = 400.717€, destinats a:

60.717€ per a la nova unitat (i pionera a Espanya) d’oncologia pediàtrica integrativa, l’objectiu de la qual és poder aplicar teràpies alternatives complementàries d’una manera rigorosa i segura per als pacients, així com generar coneixement i evidencia científica sobre la efectivitat d’aquests programes, fent especial èmfasi en la nutrició, l’acupuntura i d’altres programes de suport emocional.

85.000€ per a Leucèmies, amb el projecte de ‘Implementació de tècniques d’alta sensibilitat per a millorar la detecció de la malaltia residual mínima en la leucèmia aguda limfoblàstica pediàtrica’ liderat per la Dra. Mireia Camós, l’objectiu principal del qual és homogeneïtzar el seguiment de tots els pacients afectats per aquesta malaltia  a Espanya, i assentar les bases per a que el nostre país pugui formar part del protocol internacional ALL Together en l’any 2020.

85.000€ per a un nou projecte de Desenvolupament de noves teràpies,Teràpia de combinació per revertir la resistència farmacològica dels tumors sòlids” dirigit pel Dr. Ángel Montero (en col·laboració amb el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia), per conèixer millor els mecanismes d’actuació d’un determinat fàrmac  (abraxane) que ha resultat efectiu en models animals de certs tipus de tumors sòlids i intentar incrementar la seva efectivitat.

85.000€ per al grup de Sarcomes, liderat pel Dr. Jaume Mora, en diferents projectes que ja estan en curs com el del Sarcoma d’Ewing, i a iniciar dues noves línies d’investigació en osteosarcoma, en col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica a Barcelona i al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

85.000€ per al grup d’Identificadors de noves dianes terapèutiques i teràpia de precisió, dirigit per la Dra. Cinzia Lavarino,  orientat a trobar marcadors que permetin pronosticar millor la resposta als tractaments, així com identificar quins pacients poden ser candidats a determinades teràpies molt específiques. Són projectes molt transversals que poden aplicar-se a diferents tipus de tumors.

Descarrega la Memòria 2019

Xocolatada Solidària 2018

319 Xocolatades = 158.300€, destinats a:

48.000€ per a l’adquisició d’un nou equipament (sistema de PCR quantitativa en temps real) que permet detectar, caracteritzar i quantificar de forma precisa y ràpida molècules d’interès (DNA o RNA) presents en els tumors. La PCR quantitativa representa una de les tècniques de laboratori més importants i més utilitzades tant en l’àmbit de projectes de recerca como per a les aplicacions diagnòstiques realitzades en el Laboratori de Tumors del Desenvolupament.

110.300€ per al finançament parcial d’un projecte d’investigació de teràpies de precisió, l’objectiu del qual és poder oferir un tractament alternatiu a nens i nenes en situació de recaiguda o fracàs del tractament estàndard.

Descarrega la Memòria 2018